re.produktion

 

Rethinking Production .
Reproduktion versus produktion .

Lars Arrhenius . Carpe Diem .
Simina Astilean .
Åsa Andersson Broms . Variabler .
Nils Claesson . Myrdals museum .
Maria Friberg . Sleeping Beauty .
Front Design .
Johanna Gustavsson Fürst . Magen är som o i objekt .
Lena Gustavsson . Cirkulationen .
Whirl .
Karin Hansson . Skjut mig! .
Dorinel Marc .

Association for Temporary art [a:t] (c) 2005.

 

Projektet organiseras av Association for Temporary Art [a:t]. Projektledarna Karin Hansson och Åsa Andersson har det övergripande ansvaret för ekonomin och svarar inför styrelsen.

Undersökande konstprojekt sedan 1995

Association for Temporary Art [a:t] startade 1995 i ambitionen att med en grupp konstnärers hjälp analysera det framväxande IT-samhället. 10 svenska konstnärer och 10 danska sattes som "artists in resident" på olika företag och institutioner i den framväxande it-branschen. Syftet var att konstnärerna genom att arbeta på plats skulle få utbildning samt fungera som en slags konstnärliga ambassadörer på företaget. Resultatet blev [a:t] den första utställningen i Sverige med webbspecifik konst som öppnade 1996 på Internet. Detta projekt följdes av en rad mindre projekt i vilket svenska konstnärer sattes samman med företag på liknande sätt.

1999 i skuggan av kriget på Balkan genomfördes nästa större manifestation, Bäst före, om informationssamhället, som bland annat granskade den pr-industri som var under framväxt och dess betydelse för konflikten. (http://www.art.a.se/best_before)

I Pengar – en kommentar till den nya ekonomin, som visades på Kulturhuset sommaren 2001, granskades bland annat det internationella kapitalets konsekvenser för den lokala kulturen. (http://money.smufsa.nu)

 

 

Att med konstnärers hjälp synliggöra annars oöverskådliga frågor har blivit ledande för arbetet, och vi upplever det fruktbart att arbeta med dagsaktuella frågor utifrån ett konstnärligt perspektiv. Vårt senaste projekt heter Den allmänna opinionen och visades som en konstutställning på Kulturhuset under förförra årets valrörelse. Utställningen ställde frågor om den representativa demokratins giltighet i en värld speglad genom massmediernas fokus på enkla konflikter och tydliga karaktärer. (http://www.publicopinion.nu)
Den allmänna opinionen är en del av Transimage, ett eu-projekt med deltagare från Italien, Frankrike, Sverige och Österrike.

Konst i offentlig diskussion

Med re.produktion vill vi knyta an till några av de idéer som ledde fram till vårt första projekt 1996. Vi vill peka på en mer uppdaterad roll för konstnären i det offentliga rummet, genom att göra konsten till ett rum för en öppen samhällsdiskussion.

För mer information kontakta oss på info@temporaryart.org

 

Design: Karin Hansson